تولید کلیپ های غیر قانونی به اسم شهدا!

تتلو مدعی شده است کار برای شهدا مجوز نمی خواهد و بدون مجوز کار می سازم!