ضرورت همراه داشتن گذرنامه برای ورود به کشور عراق

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشورگفت کسانی که قصد سفر به عراق دارند حتما…