گرمای ۵۰ درجه؛ نخل های طبس سر خم کرد

فرماندار طبس گرمای طاقت فرسای این شهرستان را این طور توصیف می کند: «برگ های درختان…