کتابخانه‌ های طبس گلشن۱۱۰۰۰عضو دارد

در مجموع تعداد 11 هزار نفر در کتابخانه‌ های شهرستان طبس عضویت دارند که این تعداد…