این نتیجه ملاحظه کاری و رودرواسی مسئولین شهر از فرماندارمحترم و سخت کوش و امام جمعه محترم شهرستان گرفته تا دیگر مسئولین که تذکر به دست اندارکاران نمی دهند اگر آسیاب را باروبی تمام وابستگانشان سرکارند فقط سر من و توی کاگر بی کلاه مونده به خدا واگذار