جناب مهندس طوسی خدمات حضرتعالی مخصوصا میدان امام طبس به یادگار خواهد ماند و از اذهان مردم پاک نخواهد شد هر کجا که باشی خداوند یار و نگهدارت باشد پیروز سر بلند باشی تا توانی دست افتاده را بگیر و بلندش کن تا همیشه دستان در دست پر توان خداوند باشد