ور عذر خواهی کار نمره ور دره متخصص رهی کنه ور هم گرده اه هنور مندیه چه جور بخنه مار بی به که دل خوش کردیم