حداقل پول مغ هایش را به اش می دادید که برای بعدها از کرده خود پشیمان نشود