سلام
آفرین بر هنرمند فعال طبس آقای نظری عزیز…که در سالهای اخیر آبروی طبس در بخش هنر فیلم و نمایش بودن..
با آرزوی سلامتی و موفقیتهای روزافزون برای ایشان