عبدالرزاق نژاد این که کلی گویی است و سر مردم را کلاه گذاشتن از انحه تاکنون در شورای جهارم انجام دادید قدری بگویید این رسم اصولگرایان است این گونه رفتار