استاندار گرامی باید وشاید فایده ای ندارد بیار آنچه داری ز مردی و زور