یک اسکناس ۲۰۰ تومانی…

یک اسکناس ۲۰۰ تومانی…

گاهی اوقات به لحظه‌هایی در زندگی برخورد میکنی که شاید هزاران بار از کنار آن عبور کردی ولی توجهی به آن نداشتی یا اصلا برایت مهم نبوده که بخواهی برایش وقتی تعیین کنی و در نهایت اهمیتی داشته باشد ولی یک جمله می‌تواند سیر ۲۰ سال از زندگیت را به مدت چندین ثانیه از مقابل چشمانت عبور دهد.