جناب اقبال عزیز ضمن تشکر از شما برادر فعال و دلسوز یک پیشنهاد و یک سوال
سوال: چرا بندر خشک از طبس رفت واقعیت را بگویید
پیشنهاد:فکری به حال اظلاعات راه اهن بکنید گاهی اوقات میپرسی قطار کی میاد میگن ۱۰ دیقه دیگه میریم اونجا بیش از ۲ ساعت منتظریم حبری نیس
۱۰ دقیقه یعنی در حال حرکت در مسیر اخرین ایستگاه
با توجه به سیستم پیشرفته گراف چرا؟