جناب آقای اقبالی
مدتها پیش در خصوص تغییر مسیر و تغییر نوع واگن های قطار طبس- تهران صحبت فرموده بودید
پس چی شد برادر من؟
تغییر مسیر پیشکش! حداقل فکری برای تغییر نوع واگن های طبس – تهران کنید
ما طبسی های مقیم تهران به شدت چشم انتظار این تغییر هستیم