به جای قلم دوربین دریچه دوربین و یا نگاه دوربین مناسب است