از این وزیرا توی سال های اخیر زیاد اومدن و رفتن و همشون هم همین وعده رو دادن. اما کو……………