* قیمت‌های جدید بلیت قطار اعلام شد * تغییرات از ۱۱ بهمن‌ماه اعمال می‌شود

قیمت‌های جدید بلیت قطار اعلام شد

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پس از نارضایتی‌های شرکت قطارهای مسافری رجا از قیمتهای پایین بلیت‌ها بالاخره قیمت‌های جدید اعمال و توسط راه‌آهن اعلام‌ شد.

همچنین عبدالعلی صاحب‌محمدی – مدیرعامل راه‌آهن، به ایسنا گفت: ‌۴٠ درصد قطارها مشمول افزایش قیمت بلیت نخواهند شد.

یارمحمدی- معاون امور مسافری راه‌آهن نیز اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها از ‌١١ بهمن ماه اعمال می‌شود.

فهرست قیمتها به ترتیب براساس /مسیر/ مسافت(کیلومتر)/ نوع واگن/ پذیرایی و خدمات/ جمع کل بهای بلیت (ریال) منتشر شده است.

طبس-مشهد/ ‌۵۵٠ / اتوبوسی‌٩۶نفره/ ‌٠ /‌۴۵.۰۰۰

تهران-طبس/ ‌١.۳۰۰ /‌۶تخته پارسی/ ‌٠ /‌١۶۵.۰۰۰

تهران- مشهد /‌٩۵٠ /‌ سیمرغ /‌٨.۰۰۰ /‌ ‌٣١٠.۰۰۰

تهران- مشهد/ ‌٩۵٠/ ‌سبز/ ‌٨.۰۰۰ /‌ ‌٣١٠.۰۰۰

اصفهان- مشهد/‌‌١۵٠٠/ ‌درجه‌یک۴تخته(بلورسبز)/ ‌٧.۰۰۰ /‌ ‌٣٩۵.۰۰۰

تهران- تبریز/ ‌٧۵٠ / ‌سبز/ ‌٨.۰۰۰ /‌ ‌٢۴٠.۰۰۰

تهران- مشهد/ ‌٩۵٠/ ‌۴تخته بدون صوتی‌تصویری/ ‌٢٠.۰۰۰ /‌ ‌٢۵۵.۰۰۰

اراک‌- مشهد/ ‌١٢۵٠/ ‌خلیج فارس/ ‌٧.۰۰۰ /‌ ‌٣١٠.۰۰۰

تهران‌- مشهد/ ‌٩۵٠/ ویژه‌رجاء-ترن‌ست(پردیس)/ ‌۴٨.۰۰۰ /‌ ‌٣٣٠.۰۰۰

تهران‌- یزد/ ‌۶۵٠/ ویژه‌رجاء-ترن‌ست(پردیس)/ ‌٧.۰۰۰/ ‌ ‌١۶١.۰۰۰

یزد- بندرعباس/ ‌٧۵٠/ ‌۶تخته/ ‌٠ /‌ ‌١۶۵.۰۰۰

تبریز- مشهد/ ‌١٧٠٠/ صبا/ ‌١٠.۰۰۰/ ‌ ‌٣٧١.۰۰۰

تبریز‌- مشهد/ ‌١٧٠٠/ ‌۶تخته‌تبدیلی/ ‌٠ /‌ ‌١۴۵.۰۰۰

تهران‌- اهواز/ ‌٨۵٠ / درجه‌یک‌‌۴تخته(بلورسبز)/ ‌۶.۰۰۰ /‌ ‌٢١۴.۰۰۰

قم‌- مشهد/ ‌١١٠٠ / ‌۶تخته‌پارسی/ ‌٠ /‌ ‌١٢۶.۰۰۰

تهران‌- یزد/ ‌۶۵٠/ ‌۶تخته‌پارسی/ ‌٠ /‌ ‌١٣١.۰۰۰

اصفهان‌- بندرعباس/ ‌١٠۵٠ / ‌۶تخته‌پارسی/ ‌٠ /‌ ‌٢١٠.۰۰۰

تهران‌- خرمشهر/ ‌٩۵٠/ درجه‌یک‌‌۴تخته(بلورسبز‌-جدید)/ ‌۶.۰۰۰ /‌ ‌٢٢۵.۰۰۰

تهران‌- خرمشهر/ ‌٩۵٠/ پارسی‌درجه‌یک(جدید)/ ‌۶.۰۰۰/ ‌ ‌١٨۵.۰۰۰

سمنان‌- مشهد/ ‌٧٠٠/ آلمانی‌‌۴تخته/ ‌٠ /‌ ‌٩۵.۰۰۰

سمنان‌- مشهد/ ‌٧٠٠/ دانمارکی‌۶صندلی/ ‌٠ /‌ ‌۴۵.۰۰۰

شاهرود- مشهد/ ‌۵٠٠/ آلمانی‌۴تخته/ ‌٠ /‌ ‌٧٠.۰۰۰

شاهرود- مشهد/ ‌۵٠٠ / دانمارکی‌۶صندلی/ ‌٠ /‌ ‌٣١.۰۰۰

تهران- نیشابور/ ‌٨٠٠/ ‌۶تخته‌تبدیلی/ ‌٠ /‌ ‌٧٢.۰۰۰

تهران‌- نیشابور/ ‌٨٠٠/ دانمارکی‌۶صندلی/ ‌٠ /‌ ‌۴٨.۰۰۰

تهران‌-خواف/ ‌١١٠٠/ ‌۶تخته‌تبدیلی/ ‌٠ /‌ ‌٩۴.۰۰۰

تهران‌- خواف/ ‌١١٠٠/ دانمارکی‌۶ صندلی/ ‌٠ /‌ ‌۶۵.۰۰۰

زنجان- مشهد/ ‌١٢۵٠/ ‌آلمان‌غربی‌۴تخته/ ‌٠ /‌ ‌١۶۵.۰۰۰

زنجان- مشهد/ ‌١٢۵٠/ دانمارکی ‌۶صندلی/ ‌٠ /‌ ‌٧٨.۰۰۰

قزوین- مشهد/ ‌١١٠٠/ ‌آلمان‌غربی‌۴تخته/ ‌٠ /‌ ‌١۴۵.۰۰۰

قزوین- مشهد/ ‌١١٠٠/ دانمارکی‌۶صندلی/ ‌٠ /‌ ‌۶٨.۰۰۰

کاشان- مشهد/ ‌١٢٠٠ / آلمان‌غربی‌۴تخته/ ‌٠ /‌ ‌١۶۵.۰۰۰

کاشان- مشهد/ ‌١٢٠٠/ دانمارکی‌۶صندلی/ ‌٠ /‌ ‌٧٨.۰۰۰

تهران- تبریز/ ‌٧۵٠/ آلمان‌غربی‌۴تخته/ ‌٠ /‌ ‌١١٠.۰۰۰

تهران- تبریز/ ‌٧۵٠/ ‌۶تخته‌تبدیلی/ ‌٠ /‌٧۵.۰۰۰

تهران- مراغه/ ‌۶۵٠/ ‌۶تخته‌تبدیلی/ ‌٠ /‌۶۵.۰۰۰

تهران- مراغه/ ‌۶۵٠ / آلمان‌شرقی‌تبدیلی/ ‌٠ /‌٩٩.۰۰۰

تهران-زنجان/ ‌٣۵٠ / ویژه‌رجاء-ترن‌ست(پردیس)/ ‌٧.۰۰۰ /‌٨۵.۰۰۰

تهران-میانه/ ‌۴۵٠/ ویژه‌رجاء-ترن‌ست(پردیس)/ ‌٧.۰۰۰/ ‌١٠۵.۰۰۰

تهران-اهواز/‌٨۵٠/ دانمارکی‌۶صندلی/ ‌٠ / ‌۴۵.۰۰۰

تهران-اهواز/ ‌٨۵٠ / اتوبوسی‌٨٠نفره/ ‌٠ /‌۴٢.۰۰۰

تهران-ساری/ ‌۴٠٠/ دانمارکی‌۶صندلی/ ‌٠ /‌٣٠.۰۰۰

تهران-ساری/ ‌۴٠٠ / اتوبوسی‌٨٠نفره/ ‌٠ /‌٢٨.۰۰۰

تهران-گرگان/ ‌۵٠٠ / درجه ‌٢ خواب/ ‌٠/ ‌۶۵.۰۰۰

تهران-گرگان / ‌۵٠٠/ اتوبوسی ‌٨٠نفره/ ‌٠ / ‌۵۵.۰۰۰

تهران-مشهد/ ‌٩۵٠/ دانمارکی‌۶صندلی/ ‌٠ /‌١١۵.۰۰۰

تهران-مشهد/ ‌٩۵٠/ اتوبوسی‌٩۶نفره/ ‌٠ /‌٨٢.۰۰۰

تهران-شاهرود/ ‌٢۵٠/ اتوبوسی‌٩۶نفره/ ‌٠ /‌۴۵.۰۰۰

تهران-مشهد/ ‌٩۵٠/ اتوبوسی‌بدون‌تهویه‌٧٠نفره/ ‌٠ /‌٩۵.۰۰۰

تهران- میانه/ ‌۴۵٠/ اتوبوسی‌٧٠نفره/ ‌٠ /‌۴۵.۰۰۰

تهران-مشهد/ ‌٩۵٠ / درجه‌٢خواب/ ‌٠ /‌١۴٠.۰۰۰

تهران-زنجان/ ‌٢۵٠/ اتوبوسی‌مترو/ ‌٠ /‌٣۵.۰۰۰

کرج-مشهد/ ‌١.۰۰۰ / درجه‌٢خواب/ ‌٠ /‌١۵۵.۰۰۰

تهران-مراغه/ ‌۶۵٠/ درجه‌٢خواب/ ‌٠ /‌۵۵.۰۰۰

کرج-تبریز/ ‌٧٠٠/ درجه‌‌٢خواب/ ‌٠ /‌٨۵.۰۰۰

تهران-طبس/ ‌١.۳۰۰ /‌۶تخته پارسی/ ‌٠ /‌١۶۵.۰۰۰

تهران-گرگان/ ‌۵٠٠/ ‌۶تخته‌پارس/ ‌٠ /‌١١۵.۰۰۰

یزد-کرمان/ ‌۴٠٠/ اتوبوسی‌٧٢نفره/ ‌٠ /‌۴٠.۰۰۰

آزادور-مشهد/ ‌٣۵٠/ اتوبوسی‌٩۶نفره/ ‌٠ /‌٣٠.۰۰۰

طبس-مشهد/ ‌۵۵٠ / اتوبوسی‌٩۶نفره/ ‌٠ /‌۴۵.۰۰۰

بر اساس این گزارش قیمت بلیت قطار در سال جاری برای دومین بار افزایش یافته ‌است. اولین بار این افزایش به میزان ‌١۴ درصد و از ابتدای تیرماه‌ اعمال شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × یک =