تجدید آگهی مناقصه: آبرسانی به ایستگاه‌های اداره کل راه آهن شرق

شرکت راه آهن ج. ا. ا در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی ساده و به روش فشرده به شماره مناقصه (۰۲۰۱-ش-۰۱) به شرح ذیل اقدام نماید.

آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ساده (به روش فشرده)  

شرح موضوع مناقصه: آبرسانی به ایستگاه‌های اداره کل راه آهن شرق

۱- مدت و محل اجرا: مدت اجرا ۱۲ ماه بوده و محل اجراء ایستگاههای اداره کل راه آهن شرق میباشد.

۲- مبلغ کل برآورد: ۱۱,۶۶۲,۹۲۰,۰۰۰ (یازده میلیارد وششصدوشصت و دومیلیون ونهصدو بیست هزار) ریال

۳- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:   (۵۸۳٫۱۴۶٫۰۰۰) ریال – بصورت یکی از این روش های:

الف- ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل راه آهن شرق  صادره یکی از بانکهای مجاز که حداقل سه ماه ازآخرین تاریخ تحویل پیشنهادها اعتبار داشته و برای ۳ ماه دیگر قابل تمدید باشد (مطابق نمونه فرمت ارائه شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ– – ۱۳۹۴/۰۹/۲۲.

ب- اصل فیش واریزی وجه نقد بحساب تمرکز وجوه  نقدی راه آهن  به حساب ۲۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۴۰۰۶۳۷۲۶۲۴  ir   بنام تمرکز وجوه سپرده راه آهن نزد بانک مرکزی.

ج- اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده بانک‌ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید.

۴- شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه:

۱-۴- ارائه تصویر گواهینامه تائید صلاحیت در زمینه حمل و نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ارائه گواهی صلاحیت رتبه ۵ رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۲-۴- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی میباشد.

۳-۴ – ارائه اسناد مالکیت و یا استیجاری بودن تعداد ۴ دستگاه تانکر حمل آب حداقل ۱۴۰۰۰ لیتری

۵- مهلت و نحوه دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

۶- مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir بارگذاری و پاکت (الف) به نشانی استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، میدان امامزاده، اداره کل راه آهن شرق -کدپستی ۹۷۹۱۱۳۵۵۵۵ ارسال گردد.

۷- زمان و محل گشایش: پاکات در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ در کمیسیون مناقصات واقع در اداره کل راه آهن شرق، باز و نتیجه مناقصه اعلام می‌گردد.

اداره کل راه آهن شرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − یک =