اهدای ۷۵۰۰ متر مربع برای ساخت طرح‌های ورزشی

بـــه گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند و به نقل از روابط عمومی آموزش و پروش خراسان‌جنوبی، مهدی گلدانی‌مقدم، معـاون تربیـت بدنـی و سـلامت آمـوزش و پـرورش خراسـان‌جنوبـی، اظهار داشت: طــرح ملی شــهید «ســردار ســلیمانی» در راســتای تحقــق اهـــداف زیســـتی و بدنـــی ســـند تحـــول بنیادیـــن در مــدارس اســتان اجــرا مــی‌شــود.

وی افزود: با اجـــرای این طرح ملی تـــلاش می‌کنیم تـــا ســـاحت زیســـتی و بدنـــی را کـــه از ســـاحت‌های شش‌گانه ســـند تحـــول بنیادین آموزش و پرورش اســـت را محقـــق سازیم.

معـاون تربیـت بدنـی و سـلامت آمـوزش و پـرورش خراسـان‌جنوبـی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح ملی شهید سردار «سلیمانی» تعداد۳۰ طرح ورزشی در مناطق محروم و کمتر توسعه استان کلنگ‌زنی می‌شود.

گلدانی‌مقدم یادآور شد: احــداث ایـــن پـــروژه‌های ورزشـــی در شـــرایط فعلـــی نیازمنـــد ۳۰ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال برای احداث طرح‌های ورزشی آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی در سطح شهرستان‌ها تعداد ۵ قطعه زمیـــن بـــا متراژ ۷ هـــزار و ۵۰۰ متـــر مربـــع به ارزش ۱۵ میلیـــارد تومـــان توســـط خیریـــن‌ ورزش‌یار اهدا شده است.

معـاون تربیـت بدنـی و سـلامت آمـوزش و پـرورش خراسـان‌جنوبـی گفت: در سال جاری با مشارکت خیرین‌ ورزش‌یار کلنـــگ احـــداث ۱۲ زمیـــن چمـــن مصنوعـــی، ۱۲ زمیـــن فوتبـــال ســـاحلی و ۶ ســـالن ورزشـــی در شــهرها و روســتاهای خراســان‌جنوبــی بــه زمیــن زده مـــی‌شـــود.

گلدانی‌مقدم بــرگزاری جشــنواره ورزش‌هــای دانـش‌آمـوزی در تیرمـاه امسـال خبـر داد و افـزود: ایـن جشـنواره ورزشی در ۱۰ رشــته ورزشی متنوع خانوادگی بــه صــورت پــدر و پســری، مــادر و دختــری، بــرادری و خواهــری بــا مشـارکت اولیـای دانـش‌آمـوزان برگـزار مـی‌شـود.

وی  بــا اشــاره بــه برگــزاری مســابقات فرهنگیـــان در تابســـتان ســـال جـــاری، تصریـــح  کـــرد: ایـــن مســـابقات در رشـــته‌هـــای فوتســـال، والیبـــال، تنیـــس روی میـــز و بدمینتـــون بـــا مشـــارکت معلمـــان زن و مـــرد اســـتان برگـــزار خواهد شد.

انتهای‌پیام/۶۹۰۱۴/ب


لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 17 =