گفتن احداث ۱۰۰۰ هکتار گلخانه کار ساده ای است اما در عمل خیلی خیلی مشکل و رو یایی