جالبه همه درخت هاقلع وقمع شده سپس میگویند درختی قطع نشده شعور مردم به مسخره نگیرید مردم متوجه هستند اما خیلی نجیب اند