مشکل المان نیست مشکل کیفیت پائین اجرای پروژه هاست مشکل بیکاری است مشکل سلیقه ای کار کردن است مشکل نداشتن برنامه دراز مدت برای جامعه است