با سلام بنده هم صبح پنجشنبه امامزاده بودم و خانمی را دیدم که در یکی از صحن ها بدون روسری خوابیده بود و پتو هم روی سرش نبود و سرش کاملا بیرون بود زنی با موهای طلایی!