نوشتن اسم شاه و فرح بر روی الاغ – طبس نیوز

نوشتن اسم شاه و فرح بر روی الاغ

نوشتن اسم شاه و فرح بر روی الاغ
از سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی:سند روز منتشر شده در روز ۲۴ فروردین از تاریخ ۲۱ مهر سال ۱۳۵۷.

سند را در ادامه مطلب ببینید.

خبر رسیده گویاست: مورخ ۱/ ۷ / ۵۷ به وسیله عوامل اخلالگر در شهرستان طبس روی بدن یک راس الاغ نام کد ۶۶ و ۵۵ نوشته شده و در خیابانها رها کرده بودند که به محض رویت به وسیله مامورین ژاندارمری از محل دید مردم خارج و نسبت به پاک نمودن شعارها به وسیله رنگ اقدام گردیده است.

منبع: سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی