شایسته است مسئولین محترم راه شهدا را ادامه دهند ساخت المان و برگزاری مراسمات پر هزینه دردی دوا نمی کند به قول معروف آفتابه لگن هفت دست شام و نهار هیچ، در شرایطی که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی گرفتار مشکلات هستند بایستی از هزینه های غیر ضرور اجتناب کرد ارزش شهدا به ساخت المان و… نیست آنها کاری الهی کرده اند وبرای همیشه در قلب ملت جای دارند و خواهند داشت