پارکی که فروخته شد

پارکی که فروخته شد

جمعی از اهالی شهرک رضوانشهر با ارسال متنی به طبس نیوز نسبت به فروخته شدن محلی که پیش از این برای احداث پارک در این شهرک در نظرگرفته شده بود معترض شدند.